ซิมไบโอซิตี้ แนวคิดในการจัดการเมืองของสวีเดนแบบองค์รวม ที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางผังเมือง สถาปัตยกรรม และการใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด

26 กุมภาพันธ์ 2012

ซิมไบโอซิตี้ แนวคิดในการจัดการเมืองสไตล์สวีเดนแบบองค์รวม ที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางผังเมือง สถาปัตยกรรม และการใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เครือข่ายสังคม