โฉนดที่ดิน สกสค. 48 ไร่ที่สุราษฎร์ฯ ล่องหน บอร์ดสกสค. ทวง”ผู้อำนวยการองค์การค้าฯ” คืนภายใน 3 ก.พ. นี้

การขายที่ดินของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จำนวน 48 ไร่ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อการขายครั้งนี้ไม่ได้ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการสกสค. ตามที่สำนักข่าวไทยพับลิก้าได้นำเสนอไปแล้ว (อ่านบอร์ดคุรุสภาป่วน ถกเครียด 3 ชม. ขายที่ดินสุราษฎร์ฯ ไร้ข้อสรุป)

ดังนั้น เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการสกสค. ที่มีดร.ศศิธารา พิชัยชาญรณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ ได้เรียกประชุมคณะกรรมการนัดพิเศษ เพื่อพิจารณากรณีที่ผู้บริหารของสกสค. นำที่ดินจังหวัดสุราษฏร์ธานีจำนวน 48 ไร่ ไปขายยกแปลงโดยไม่ได้ขออนุมัติคณะกรรมการ ซึ่งเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมาจากการประชุมบอร์ดครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 ซึ่งบอร์ดได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาข้อกฏหมายและกระบวนการจะซื้อจะขายที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี และให้นำเสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุมบอร์ดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการสกสค. เปิดเผยว่า การประชุมในวันนี้ (1 กุมภาพันธ์) นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. ไม่ได้เข้าร่วมประชุม โดยให้เหตุผลว่า ติดภารกิจที่จะต้องไปวางแผนรับมือกรณีสหภาพแรงงานองค์การค้าของสกสค. นัดหยุดงานประท้วงในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2555 โดยบรรยากาศการประชุมครั้งนี้ยังคงถกกันอย่างเคร่งเครียดเหมือนคราวที่แล้ว ครั้งนี้ใช้เวลาประชุม 3 ชั่วโมง แต่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่า กรณีที่ผู้บริหารองค์การค้าของสกสค. ขายที่ดินสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นทรัพย์สินของ สกสค. โดยไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนั้นถูกหรือผิด และใครต้องรับผิดชอบ

นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. ที่มาภาพ : http://www.siamsport.co.th/_ImagesNews/B100526A1N9107.jpg
นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. ที่มาภาพ : http://www.siamsport.co.th/_ImagesNews/B100526A1N9107.jpg

การประชุมในวันนี้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 09.00 น. ดร.ศศิธารา ประธานในที่ประชุมได้ให้คณะทำงานฯ รายงานผลการศึกษาทั้งหมดต่อที่ประชุม โดยชี้แจงความเป็นมาของที่ดินแปลงนี้ พร้อมรายงานกฏหมาย ข้อบังคับ และมติที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งมี 2 ประเด็นหลักๆ ที่ต้องพิจารณาคือ 1. การทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเป็นอำนาจของผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. หรือไม่ และ 2. กระบวนการในการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความโปร่งใสตรวจสอบได้หรือไม่

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการมีความเห็นในประเด็นแรกว่า การพิจารณาขายที่ดิน หรือพัฒนาที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอำนาจของคณะกรรมการสกสค. กล่าวคือ ในการประชุมคณะกรรมการสกสค. ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 20 มกราคม 2554 บอร์ดได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาที่ดิน 6 แปลง ซึ่งมีที่ดินจังหวัดสุราษฏร์ธานีรวมอยู่ด้วย โดยศึกษาด้านกฏหมาย ความคุ้มค่า และการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายนิวัตร นาคะเวช เป็นประธานกรรมการ

ต่อมา ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีการเปลี่ยนแปลงประธานคณะทำงานเป็นนายวาสนา ไชยศึก กรรมการสกสค. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการสังคม พร้อมกับแต่งตั้งนายบำเหน็จ ทิพย์อักษร เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และให้นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ เป็นคณะทำงาน กรณีนี้ “จึงเป็นอำนาจของคณะกรรมการสกสค.”

ส่วนประเด็นที่ 2 เรื่องกระบวนการซื้อ-ขายที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางคณะทำงานได้ตรวจสอบเอกสารตามที่ได้รับจากองค์การค้าของสกสค. และยืนยันว่าเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการซื้อขายที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสรุปเป็นรายประเด็นดังนี้

1. การประชุมคณะผู้บริหารองค์การค้าสกสค. ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 24 สิงหาคม 2554 มีผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนักต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในระเบียบวาระที่ 3.3 สำนักบริหารสินทรัพย์เสนอว่า มีผู้ขอซื้อที่ดินแปลงนี้ 48 ไร่ ในราคา 36 ล้านบาท ราคาต้นทุนที่ดินที่ซื้อมาอยู่ที่ 12 ล้านบาท ราคาไร่ละ 8 แสนบาท ราคาประเมินของกรมที่ดิน 5.3 ล้านบาท โดยผู้อำนวยการองค์การค้าเสนอว่า จะเดินทางไปดูเองโดยจะติดป้ายขายไม่ผ่านนายหน้า

คณะทำงานฯ ได้ให้ข้อสังเกตว่า มีการติดป้ายประกาศขายหรือไม่อย่างไร ส่วนผู้ที่เสนอราคา 36 ล้านบาท เป็นผู้ใดไม่มีหลักฐาน

2. วันที่ 19 กันยายน 2554 สำนักบริหารสินทรัพย์ องค์การค้าของสกสค. ทำบันทึกเสนอผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. ขออนุมัติหลักการขายที่ดินแปลงนี้ไร่ละ 8 แสนบาท อ้างว่าเป็นราคาซื้อ-ขายตามท้องตลาดปัจจุบัน โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรษฎร์ธานี ประเมินราคาที่ดินปี 2554 เอาไว้ที่ราคา 5.21 ล้านบาท

คณะทำงานฯ ได้ให้ข้อสังเกตว่า บันทึกเสนอของสำนักงานบริหารทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งเสนอต่อผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. นั้น ไม่มีหนังสือหรือคำสั่งของผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย

3. วันที่ 20 กันยายน 2554 นางสาวจตุพร รัตนวิสาลนนท์ และพวก มีหนังสือถึงผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. ขอซื้อที่ดินแปลงนี้ไร่ละ 700,000 บาท โดยขอให้พิจารณาที่ดินด้านหลัง ซึ่งเป็นที่ลุ่มมากจำนวน 5 ไร่ ในราคาต่ำเป็นพิเศษ นายวีระศักดิ์ เสือสะอาด ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เสนอถึงผู้อำนวยการองค์การค้าขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง

4. วันที่ 21 กันยายน 2554 ผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. มีคำสั่งให้สำนักบริหารสินทรัพย์นำคำเสนอซื้อที่ดินของนางสาวจตุพร รัตนวิสาลนนท์ ไร่ละ 700,000 บาท เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารขององค์การค้าของสกสค. โดยมีประเด็นที่จะต้องพิจารณา 6 ประเด็น คือ 1) เห็นสมควรให้ขายที่ดินไร่ละ 1 ล้านบาท ยกเว้นที่ดินด้านหลังลึกเข้าไปเป็นที่ลุ่ม 5 ไร่ ให้ขายไร่ละ 8 แสนบาท 2) ผู้ซื้อต้องชำระเงินภายใน 8 เดือนหลังจากทำสัญญา 3) ในวันทำสัญญา ผู้ซื้้อจะต้องชำระเงินก่อน 3 ล้านบาท 4) ค่าภาษี ค่าโอน ค่าธรรมเนียม เป็นของผู้ซื้อ 5) ยินยอมให้ผู้ซื้อเข้าพัฒนาที่ดิน หากผู้ซื้อไม่สามารถมารับโอนได้ตามกำหนด ทรัพย์สินที่นำมาพัฒนาจะตกเป็นขององค์การค้าของสกสค. และ 6) ผู้ซื้อต้องกันที่ดิน 2 ไร่ เพื่อสร้างสำนักงานสกสค.จังหวัด โดยใช้เงื่อนไขและราคาตามสัญญาซื้อ-ขายเดิม

ในประเด็นข้อ 3-4 คณะทำงานฯ ให้ข้อสังเกตว่า การกำหนดเงื่อนไขในการขายที่ดินดังกล่าว เช่น การขายที่ดินไร่ละ 1 ล้านบาท ส่วนที่ดินด้านหลังขายไร่ละ 8 แสนบาท กำหนดให้ผู้ซื้อชำระเงินภายใน 8 เดือน และชำระเงินก่อน 3 ล้านบาทและให้เข้าพัฒนาที่ดินได้ ไม่มีรายละเอียดว่าองค์การค้าของสกสค. ใช้เหตุผลอะไรมาประกอบในเงื่อนไข

5. วันที่ 22 กันยายน 2554 ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงขององค์การค้าของสกสค. มีมติเห็นควรให้ขายที่ดินจังหวัดสุราษฏร์ธานี ตามข้อเสนอของผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. และมีข้อสังเกต-ข้อเสนอแนะ ให้ผู้จะซื้อขอให้องค์การค้าโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้บุคคลที่ผู้จะซื้อกำหนดได้ หากผู้ซื้อมีความประสงค์ที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งก่อน จะต้องชำระเงินค่าซื้อ-ขายเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเงินทั้งหมดตามสัญญา

ประเด็นนี้คณะทำงานมีความเห็นว่า ที่ดินแปลงนี้ ผู้ซื้อเสนอซื้อยกแปลง มิได้กำหนดเงื่อนไขการซื้อ-ขายเป็นอย่างอื่น เหตุใดองค์การค้าของสกสค. จึงเสนอให้ผู้จะซื้อ สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับบุคคลที่ผู้ซื้อกำหนดได้

6. วันที่ 23 กันยายน 2554 สำนักบริหารทรัพย์สินขององค์การค้าของสกสค. จัดทำบันทึกเสนอผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. ขออนุมัติขายที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามเงื่อนไข (5) ให้แก่นางสาวจตุพร รัตนวิสาลนนท์ โดยมอบให้ฝ่ายกฏหมายและวินัยจัดทำสัญญาซื้อ-ขายที่ดิน และผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. อนุมัติให้ดำเนินการตามที่เสนอ

7. วันที่ 27 กันยายน 2554 ฝ่ายกฏหมายองค์การค้าจัดทำสัญญาให้ผู้จะซื้อลงนามตามเงื่อนไขในข้อ 6

คณะทำงานมีข้อสังเกตว่า ตามมติคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การค้า กำหนดให้ผู้ซื้อชำระค่าที่ดินส่วนที่เหลือภายใน 8 เดือน แต่ในสัญญาจะซื้อจะขายไปกำหนดว่าให้ชำระเงินส่วนที่เหลือภายใน 9 เดือน เป็นการขยายระยะเวลาชำระเงินให้กับผู้ซื้อ

8. วันที่ 7 ธันวาคม 2554 ผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. ทำบันทึกเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการสกสค. ว่า องค์การค้าได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาที่ดิน ตามมติคณะกรรมการสกสค. ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 3 มีนาคม 2553 ให้ผู้ที่สนใจทราบเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยตามมติดังกล่าว ให้องค์การค้าพิจารณาทางเลือกให้เอกชนซื้อเหมาทั้งโครงการ ประกอบกับองค์การค้าขาดสภาพคล่องทางการเงิน การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน แทนการกู้ยืมเงินจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ จึงจำเป็นต้องขายที่ดินให้กับผู้เสนอซื้อเป็นมูลค่า 47 ล้านบาท

คณะทำงานฯ ให้ข้อสังเกตว่า “ไม่มีเอกสารการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใด”

9. วันที่ 10 มกราคม 2555 นางสาวจตุพร รัตนวิสาลนนท์ ผู้ซื้อ มีหนังสือถึงผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. ขอรับโฉนดเพื่อนำไปจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินในนามเดิม ตามเงื่อนไขสัญญาเดิมที่ทำไว้กับผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค.

10. วันที่ 13 มกราคม 2555 นางสาวจตุพร รัตนวิสาลนนท์ ผู้ซื้อ มีหนังสือถึงผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. ขอโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงเลขที่ 27937 ในวันที่ 18 มกราคม 2555 และจะชำระค่าที่ดินจำนวน 30 ล้านบาท

แหล่งข่าวคณะกรรมการสกสค. กล่าวต่อไปอีกว่า การประชุมคณะกรรมการในวันนี้ ที่ประชุมส่วนใหญ่มีความเห็นตามที่คณะทำงานศึกษาข้อกฏหมายฯ เสนอ และมองว่าการกระทำครั้งนี้เป็นการกระทำนอกเหนือจากที่คณะกรรมการสกสค. มีมติ

ทั้งนี้ หลังจากที่คณะทำงานฯ รายงานเสร็จ คณะกรรมการจึงมีมติว่า 1) ให้องค์การค้าของสกสค. ส่งโฉนดที่ดินสุราษฎร์ธานีมาให้คณะกรรมการสกสค. ภายในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 2) ให้ดำเนินการแจ้งไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่ให้กระทำการจดนิติกรรมสัญญาใดๆ ซึ่งตอนนี้ไม่ทราบว่าทำหรือยัง ก่อนหน้านี้ ทางองค์การค้าได้แจ้งคณะกรรมการว่าจะไปทำนิติกรรมสัญญาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งผู้ที่มีอำนาจลงนามในสัญญาได้คือนายเกษม กลั่นยิ่ง เลขาธิการสกสค. เท่านั้น ไม่ใช่ผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. และต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วย 3) ให้องค์การค้าของสกสค. ไปจัดหาบริษัทประเมินราคาที่ดินที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังอย่างน้อย 3 ราย เพื่อประเมินราคาที่ดินใหม่ให้ได้ราคาที่เป็นมาตรฐาน

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการสกสค. เคยมีมติให้นายบำเหน็จ ทิพย์อักษร รองเลขาธิการสกสค. ทำหนังสือไปถึงผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. ขอให้ส่งมอบโฉนดที่ดินที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อนำมาเก็บไว้กับสกสค. แต่จนถึงบัดนี้ ยังไม่ได้มีการส่งมอบโฉนดคืนให้สกสค. จนกระทั่งคณะกรรมการได้มีมติเป็นครั้งที่ 2 ให้ผู้อำนวยการสกสค. ดำเนินการส่งมอบโฉนดคืน สกสค. ภายในวันศุกร์ที่ 3 ก.พ. นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงพักการประชุม คณะกรรมการได้ออกมาจับกลุ่มคุยกันที่หน้าอาคารสำนักงานสกสค. ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ กรรมการรายหนึ่งให้ความเห็นว่า “ตอนนี้คงไม่มีบอร์ดท่านใดกล้าไปลงนามรับรองมติย้อนหลังว่าสิ่งที่ ผอ. ทำไปนั้นถูกต้อง ขณะเดียวกัน ก็ไม่มีบอร์ดท่านใดกล้าที่จะชี้ว่าสิ่งที่ทำไปแล้วถูกหรือผิด ไม่มีใครกล้ายุ่ง เพราะกลัวถูกฟ้อง การประชุมทั้ง 2 ครั้ง จึงไม่มีข้อสรุป ก็ต้องปล่อยให้เรื่องเดินหน้าต่อไปอย่างนี้ ซึ่งสุดท้าย ก็อาจจะต้องใช้วิธีการประเมินผลงานของผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. ถ้าไม่ผ่าน ก็ถูกเลิกจ้าง และโดยมารยาทแล้ว ผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. ควรจะพิจารณาว่าตนเองควรจะทำอย่างไร”

(อ่าน รายงานคณะทำงานศึกษาข้อกฏหหมายและกระบวนการจะซื้อจะขายที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

สหภาพแรงงานฯ ประท้วงหยุดงาน

รายงานข่าวจากที่ประชุมประจำปี 2555 ของสหภาพแรงงานองค์การค้าของสกสค. ระบุว่า เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 สหภาพแรงงานองค์การค้าของสกสค. ได้เรียกประชุมสมาชิกสหภาพแรงงาน เพื่อขอมติที่ประชุมรับรอง “ประกาศนัดหยุดงาน ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2555”

การประชุมในวันนี้ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,150 ราย โดยมีผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงสนับสนุนให้มีการประกาศนัดหยุดงานประมาณ 960 คน คิดเป็นสัดส่วน 83.47% ของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนสมาชิกที่เหลือไม่เห็นด้วยที่จะให้ประกาศนัดหยุดงาน ซึ่งการดำเนินการของสหภาพแรงงานฯ ในครั้งนี้เป็นไปตามที่ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ระบุว่า “กรณีที่ข้อเรียกร้องไม่สามารถตกลงกันได้ ฝ่ายลูกจ้างที่ยื่นข้อเรียกร้องสามารถนัดหยุดงานได้ ส่วนนายจ้างเองก็สามารถสั่งหยุดงานได้เช่นกัน แต่จะต้องมีเจ้าหน้าที่หรือสมาชิกของสหภาพแรงงานมาลงคะแนนเสียงสนับสนุนเกินกว่ากึ่งหนึ่ง (50%)

วัตถุประสงค์ของการนัดหยุดงานในครั้งนี้ ทางสหภาพแรงงานฯ ต้องการเรียกร้องให้องค์การค้าของสกสค. ซึ่งเป็นนายจ้างมาเจรจากับลูกจ้าง และยอมจ่ายเงินบำเหน็จให้กับพนักงานที่ปลดเกษียณไปก่อนหน้านี้ เพราะถือว่าเป็นสภาพการจ้างงาน

แหล่งข่าวจากสหภาพแรงงานกล่าวว่า ตามประเพณีปฎิบัติที่ผ่านมา สมาชิกสหภาพฯ จะนัดรวมตัวกันภายในโรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 แต่ทางผู้บริหารขององค์การค้าของสกสค. สั่งห้าม จึงนัดระดมพลเพื่อนสมาชิกที่หน้าโรงพิมพ์คุรุสภา

(อ่านแถลงการณ์สหภาพแรงงานองค์การค้าของสกสค. (ฉบับที่ 2))

นายอารีย์ วงศ์สืบ ประธานสหภาพแรงงานองค์การค้าของสกสค.(คนกลาง)
นายอารีย์ วงศ์สืบ ประธานสหภาพแรงงานองค์การค้าของสกสค.(คนกลาง)

 • Vira

  เราจะสู้เพื่อกู้ศักดิ์ศรีของชาวองค์การค้ากลับคืน

 • sandt

  ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2555 นางสาวจตุพร รัตนวิสาลนนท์ ผู้ซื้อ มีหนังสือถึงผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. ขอโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงเลขที่ 27937 ในวันที่ 18 มกราคม 2555 และจะชำระค่าที่ดินจำนวน 30 ล้านบาท ป่านนี้ คงโอนไปร้อยเรียบ
  มีการเอื้อให้ผู้จะซื้อ สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับบุคคลที่ผู้ซื้อกำหนดได้ ก็หมายถึงการเอื้อให้ผู้จะซื้อเลี่ยงการจ่ายภาษีการซื้อขายที่ดิน อย่างนี้มันไม่โอนให้มือที่สามสบายไปแล้วหรือ

  • Aey_jatuporn

   ถ้าคุณไม่รู้ข้อมูลจริงๆ อย่าเขียน คุณเคยคิดบ้างมั้ยว่า ผู้จะซื้อ เป็นผู้ซื้อที่บริสุทธิ์ เข้าไปซื้อโดยคิดว่าทุกอย่างถูกต้อง ส่วนขบวนการข้างในเค้าจะทำอย่างไรผู้จะซื้อจะทราบได้อย่างไร แล้วการทำอสังหาริมทรัพย์โดยทั่วๆ ไป การที่จะทำให้คุณจ่ายภาษีได้น้อยที่สุดเมื่อคุณมีวิธี คุณก็จะทำ ซึ่งใครๆที่ปกติโดยทั่วไป เขาทำกัน แต่ไม่ได้ไปโกงหรือหลบเลี่ยง แต่มันเป็นวิธีธรรมดาที่คนอย่างชาวบ้านเขาก็ทำ เขาก็รู้

   • Sandt

    ขอบคุณที่ช่วยแปลให้กระจ่างว่าที่เขียนมาข้างต้นนั้นถูกต้องแล้ว ว่าเป็นการเอื้อให้เกิดการเลี่ยงหลบการจ่ายภาษี โดยสัญญาขององค์การค้า ซึ่งมีผู้ใหญ่อย่างปลัดกระทรวงศึกษาเป็นประธานบอร์ด จริงที่เป็นการกระทำที่ทำโดยทั่วไป แต่นี่เป็นสัญญาที่มีผู้ใหญ่ ที่เคยเป็นถึงอดีต สมาชิกวุฒิสภาอันทรงเกียรติเป็นผู้บริหาร สมควรหรือที่จะต้องทำตามทั้งๆ ที่เป็นเรื่องไม่เหมาะสม

 • Vannasak1980

  มันเป็นความเศร้าอย่างใหญ่หลวงที่บอร์ด กลัวถูกฟ้องร้อง แต่สหภาพ ฯ ไม่กลัวถูกฟ้องร้อง….ออกมาป่าวประกาศให้สังคมรับรู้ถึงความไม่ถูกต้องของ อค.สกสค. ในการนัดหยุดงานครั้งนี้ สหภาพ ฯ ต้องฝ่าฟันวิชามาร อย่างสาหัสสากรรจ์……มันคนธรรมดาซะเมื่อไรขนาดบอร์ดยังขยาด ….อีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือการไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลฎีกา ทั้งที่เวลาผ่านมา 2 ปีแล้ว คงไม่มีหน่วยงานรัฐใดจะดื้อและทำร้ายเจ้าหน้าที่ฐานที่ไปชนะคดี บังคับให้ถอนคดี โยกย้าย ผู้บังคับบัญชาที่ไม่บังคับให้ลูกน้องถอนคดี อยากจะถามว่าการกระทำ..ของอดีตสว.คนนี้ชอบหรือไม่ชอบ และสมควรให้อยู่บนกองเงินกองทองที่ขาด ๆ เกิน ๆ ของ อค.สกสค.ต่อไปอีกหรือไม่ ถ้าสหภาพแรงงานยังทนไม่ไหว เสี่ยงนำตนเองออกมาขวางขบวนการนี้ โดยการฟ้องสังคม ท่ามกลางสายฝน แมัประธานสหภาพจะไปร้องขอ แล้วขอเข้าไปพักฝนที่โรงอาหารสวัสดิการ คำตอบคือ โน….ในความคิดเห็นของบอร์ด ควรให้เขาอยู่ต่อไปอีกสองวาระตามคำคุยของเขาต่อไปใช่หรือไม่

 • danel

  ผมในฐานะคนหนึ่งที่ทำงานในองค์การค้า สกสค ผมมีความเห็นว่า ผอ สกสค คนนี้ทำงานไม่ได้เรื่องไม่มีหลักการในการบริหารงาน ที่ชัดเจนและยังขาดธรรมาภิบาล อย่างมาก เห็นแต่ประโยชน์ ส่วนตัวเป็นใหญ่ แนวทางบริหารจัดการไม่มีแบบแผนที่ชัดเจน สรุป ใครเป็นคนเลือกเข้ามา สงสัยจะเส้นสายพรรคการเมือง

 • Mantana2002

  การหารายได้มาจุนเจือครอบครัว วิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่หัวหน้าครอบครัวต้องกระทำในขณะที่เงินทองที่หามาเลี้ยงครอบครัวหมดลง ลูกๆกำลังลำบากต้องใช้ต้องกิน ถ้าเป็นคุณละ..จะดูแลครอบครัวคุณโดยวิธีไหน ปล้น จี้ ขโมย หรือขายทรัพย์สินที่พอมี สำหรับข้าพเจ้าจะเลือกวิธีท่านสันติภาพค่ะ ขอเป็นกำลังใจ สู้ๆๆ

 • Orawan Nsn

  ขอเป็นกำลังใจให้คุณสันติภาพค่ะ.. ท่านทำงานเพื่อพัฒนาองค์กร ปราบกบฏในองค์กรไปหลายราย คูณกบฏทั้งหลาย ตีรวนหรือเปล่า หรือคงแค้นใจมาก อย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับงานนะ

  • Kill_Suntiphaph

   แสดงว่าคุณคง เป็นคนที่มีผลประโยชน์กับเรื่องนี้แน่นอน เพราะมันถึงกับทำให้่คุณหลงทางตามเดินได้กระทั่ง หมาจรจัด ซึ่งไล่หนทางจาเดินต่อ

  • Wattaya555

   สมกับเป็นลิ้วล้อ จริง ๆ ทำหน้าที่จนวินาทีสุดท้าย

  • Jeab_sangkanan

   รับประทาน..สตอเบอรี่… มากไปหน่อยรึเปล่าคะ …..

 • คนทำงาน

  ผมว่า ผอ.มีข้อมูลมาหักล้างได้ทุกเรื่อง เพราะท่าน เป็นคน ทำงาน เงินเดือนพนักงานจ่ายตรงทุกเดือน ที่ผ่านมาคนองค์การค้าก็รู้ว่ากว่าจะได้เงินเดือน ผมว่าที่ผอ.ท่านทำเพราะปรามพวกกบฎองค์การค้าทำตัวเป็นใหญ่ แต่ไม่ยอมทำงาน ก็เลยเกิดแรงต้าน เป็นธรรมดาของคน เป็นกำลังใจให้ครับ

 • boy

  การหารายได้มาจุนเจือครอบครัว วิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่หัวหน้าครอบครัวต้องกระทำในขณะที่เงินทองที่หามาเลี้ยงครอบครัวหมดลง ลูกๆกำลังลำบากต้องใช้ต้องกิน ถ้าเป็นคุณละ..จะดูแลครอบครัวคุณโดยวิธีไหน ปล้น จี้ ขโมย หรือขายทรัพย์สินที่พอมี สำหรับข้าพเจ้าจะเลือกวิธีท่านสันติภาพค่ะ ขอเป็นกำลังใจ สู้ๆๆ —————————————เห็นด้วยครับ หรือจะยอมให้ครอบครัวอดตาย หรือบ้านแตกครอบครัวไม่มีอะไรกิน ตั้งแต่ ผอ.มารับตำแหน่งองค์การค้าเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน ทุกคนก็รู้ดี มีเฉพาะบางคนบางกลุ่มที่ไม่ยอมทำงานเอาแต่สบาย พอเจอ ผอ.เอาจริงเอาจังในการทำงาน เอาองค์กรเป็นที่ตั้ง ก็ไม่พอใจ แต่สำหรับผมคิดว่าองค์การค้าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับ

  • Kill_Suntiphaph

   ถุย !!!! ควยมาก

  • Ufaza999

   เดี๋ยว ครับ เดี๋ยว ค่ะ จริงใจโพสหน่อย อย่าให้คนเค้าจับได้ซิว่าคุณ โกหก

  • Jeab_sangkanan

   กรุณา….. “อย่าพูดอย่าบอกกับใครนะว่า คุณเป็น คนทำงานที่องค์การค้า !!!! ” เพราะคนองค์การค้า ไม่มีใครเป็นเครื่องมือเกษตรกร….อย่างคุณหรอกนะ…น่าอับอาย…

 • Thongthai9999

  ถ้าไม่เดือดร้อนใครเขาจะออกมาประท้วงกันครับ แสดงว่าเขาเดือดร้อนกันจริงๆ คนไม่ถอนฟ้องก็ไม่ได้ขั้นเงินเดือน พวกลิ่วล้อทั้งหลาย ขยันกันมาโพสจริงๆ ทั้งที่คุณก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไร เขาคนนี้ทำอะไรกับพวกเรามั้ง ขอให้พวกคุณสำนึกด้วยว่าผมก็เป็นคนทำงานที่เดียวกับคุณ คุณไม่อายมั้งหรือพี่น้องออกมาเป็นพันคน คนทำงานมีแค่ สองร้อยกว่าคน ผมขอยืนยันว่านายสันติภาพบริหารไม่มีหลักการคนหยุดงาน 36 วันไม่รวมวันลาพักร้อนได้ขั้นครึ่ง แต่ถ้าเป็นคนอื่น หยุด 30 วันก็โดนแจ้งเตือนแล้วหมายความว่ายังไงครับพี่น้อง

 • Thongthai9999

  ตั้งคนมาประสานงานขายเพื่อกินหัวคิว ทั้งๆที่ช่อง 3 ยืนยันว่าซื้อตรงกับองค์การค้าฯ อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรล่ะครับ

 • Boy99

  ไม่มีใครเป็นลิ่วล้อหรอกครับ พวกเราโพสออกมาด้วยความจริง และความรู้สึก ว่าผอ.ทำให้องค์การค้าเปลี่ยนแปลงไปจริง ๆครับ มีไม่กี่คนหรอกครับ ที่ไม่พอใจ คือพวกที่ไม่ทำงานแล้วขอขั้นครับ ประเด้นเท่านั้นเอง การที่จะได้เงินหรือได้ขั้นหรือความก้าวหน้าของชีวิต ผมว่าต้องทำงานให้สมกับสิ่งที่ควรจะได้ด้วยนะครับ ถ้าไม่ทำงานผมว่ามันมีคำตอบอยู่ในตัวแล้วนะครับ แล้วอีกอย่าง คนที่ทำงานมีเป็น1,000 นะครับ ไม่ใช่แค่ 200 อย่างที่ว่า ต้องพูดความจริงครับ ภาพข่าวก็เห็นๆอยู่ครับ

  • Wattaya555

   กล้าสาบานต่อองค์พระพฤหัส ไหมครับว่าคุณพูดความจริง

   • Ufaza999

    คงไม่กล้า สาบาน หรอก เพราะที่เค้าพูดโกหกทั้งนั้น

  • Jeab_sangkanan

   พ่อเจ้าประคุณเอ๋ย….ตื่นได้แล้ว…..มัวเมาไม่สร่างซา…

 • หนูเปิ้ล

  เห็นหน้าแต่ไม่รู้สันดาน ขนาดคณะกรรมการยังกลัว

  หาเงินให้องค์กรเป็นเรื่องน่ายกย่อง

  แต่หากใช้ความรู้ ประสบการณ์ และหน้าตาทางสังคม สร้างนิติกรรมอำพรางต่างๆ เปิ้ลว่า อุบาท

  สมควรเลิกซะ และตั้งต้นใหม่ เปิ้ล จะให้อภัย คนชั่วที่กลับใจ
  ยังรักท่าน ผอ เหมือนเดิมนะจ๊ะ ขอให้สมกับคำว่า คนดี ผี คุ้ม นะจ๊ะ

  • นิค่ะ

   ให้มันออกไปชะคนเลวในสังคมคนชั่วยังมีน่ามาอยุ่อีกเหอไปๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆปัดเป่ามันออกไป

 • Kill_Suntiphaph

  คนที่เห็นเรื่องส่วนตัว มา ปะปนกับ เรื่องไม่ใช่พวก ลิ่วล้อหลอกหลอ เห็นอยู่ว่า นายสันติภาพ ทำผิดกฎหมาย ยังจะเดินตามเค้าอีก ที่เดินตามเค้า ก็เพราะ กลัวโดนย้าย โดนเลิกงาน หรือ ทำให้หน้าที่การงานของคุณถูกมองข้ามรึเปล่า ไม่นึกจริงๆว่ายังมีคนประเภทนี้อยู่ในสังอีก ห่วย !!!

 • Thongthai9999

  คนทำงานเป็น 1000 ผมว่าตลกนะครับ คนอยู่ข้างนอกเป็น 1000 แล้วข้างในมันจะเหลือเป็น 1000 ได้ยังไงมติก็ลงคะแนนประท้วงแล้ว 975 คน อันนี้ไม่รวมคนที่ลางานนะครับ คนที่มาโพสผมก็รู้ว่าใครมั้งมาเชียร์ ผอ. ก็คุณหรั่ง คุณภัทรธาบุญ ก็ดูที่โพสมาก็ไม่มีข้อมูลอะไรเลยนอกจากชมและเชียร์ ไม่มีข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้นมาหักล้างถ้าสิ่งที่ ผอ. สันติภาพทำถูกจริง ทำไมบอร์ดไม่รับรองมติ เรื่องขั้นเงินเดือนผมได้อุตสาห์บัตรทุกปี ทำงานไม่ขาดไม่ลาไม่สาย อย่างนี้ผมทำงานหรือไม่ แต่ทำไมผมไม่ได้ขั้น เพราะผมไม่ยอมถอนฟ้องคดีที่ต้องปรับเงินเดือนตามนโยบาย ครม ท่านทักษิณ ใครๆ ในองค์การก็รู้ดี ใครเดินตามผอ ก็ได้สองขั้นทุกปี ทั้งๆ ที่มีกฏว่าให้ได้ปีเว้นปี พอมีคนออกมาประท้วงก็ออกกฏมาใหม่ว่าเขาจะไล่ใครออก จะให้ขั้นใครก็อยู่ที่ความเห็นชอบของเขาเท่านั้น ไม่ได้มีกฏเกณฑ์ใดๆ รองรับเลย ต่อไปพวกเราก็คงไม่ต้องไปทำงานแล้วละคับเดินไปประจบประแจงผู้มีอำนาจดีกว่า

 • แรงงาน

  ปรับเปลี่ยนเวลาการทำงาน ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายแรงงาน ตั้งแต่ บ่ายโมง ถึง 1 ทุ่ม มีโอต่อเนื่องถึง 4 ทุ่ม
  การจ้างงานบริษัทเอกชนพิมพ์หนังสือ ทั้งทีื่โรงพิมพ์ของรัฐเองก้อมีศักยภาพในการทำงาน แต่ไม่ทำ
  กาำรทำงานโดยไม่มีเวลาหยุดหรือพักเครื่อง ทำให้เครื่องเสีย และกว่าช่างจะมาซ่อม คุณว่างานจะทำทันตามเป้าหมายหรือไม่ ปรับเปลี่ยนงานมั่วไปหมด ทำไมไม่เข้าไปดูการผลิตดูสิ