เบี้ยยังชีพคนชราที่ค้างมา 2 เดือน 21 พ.ย.รับได้ เงินโอนถึงทุกจังหวัดแล้ว 10,900 ล้านบาท

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่สถ.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับเงินค่าเบี้ยยังชีพมาเป็นเวลา 2 เดือนแล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ตนได้ให้สถ.ออกหนังสือเวียนแจ้งไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ โดยขอให้เร่งทำการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุโดยด่วน ซึ่งสถ.ได้โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวงเงิน 10,900 ล้านบาท ผ่านระบบ GFMIS ไปอยู่ในบัญชีจังหวัดหมดแล้ว จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ทำเรื่องขอเบิกเงินกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุเดือนละ 500 บาท ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยคาดว่าจะเริ่มเบิกจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป (ดูรายละเอียดของหนังสือเวียน)

สาเหตุที่มีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับเงินค่าเบี้ยยังชีพมา 2 เดือน เนื่องจากงบประมาณปี 2555 ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณปีนี้มีความล่าช้า ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเบิกจ่ายได้ในเดือนมกราคม 2555 เป็นต้นไป ทำให้อปท.หลายแห่งต้องไปเบิกเงินมาจากบัญชีเงินสะสม และบัญชีเงินสำรอง เพื่อเอามาจ่ายค่าเบี้ยยังชีพให้กับคนชรา แต่ในขณะเดียวกันก็มีอปท.หลายแห่งที่อยู่ในจังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ทางจังหวัดมีความจำเป็นที่จะต้องทุ่มเทงบประมาณทั้งหมดเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและแก้ปัญหาน้ำท่วม จึงไม่มีเงินในบัญชีเหลือพอที่จะนำไปจ่ายค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ

ดังนั้นจังหวัดที่มียังไม่ได้จ่ายค่าเบี้ยยังชีพให้กับคนชรา ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย และก็มีอีกหลายจังหวัดที่ไม่มีเงินสะสมหรือเงินสำรองจ่าย เหลือพอที่จะนำไปจ่ายให้กับคนชรา เนื่องจากงบฯปี 2555 ยังไม่มีผลบังคับใช้ ส่วนจังหวัดใหญ่ๆที่ยังพอจะมีเงินสะสม หรือสำรองจ่ายเหลืออยู่ ก็เบิกเงินส่วนนี้ไปจ่ายเป็นค่าเบี้ยผู้สูงอายุได้ตามปกติ

แต่อย่างไรก็ตามทางสถ.ได้นำประเด็นเข้าไปหารือกับสำนักงบประมาณ กรณีเกิดปัญหางบฯ ปี 2555 เบิกจ่ายล่าช้า ทางสำนักงบประมาณได้จัดงบอุดหนุนเฉพาะกิจมาให้เป็นวงเงิน 10,900 ล้านบาท มาให้สถ. เพื่อนำไปจ่ายค่าเบี้ยยังชีพคนชราในอัตราเดิมที่ 500 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ไปถึงเดือนมกราคม 2555 ไปพลางๆ ก่อน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ กรณีที่งบประมาณปี 2555 ยังไม่มีผลบังคับใช้ ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายและวงเงินงบประมาณปี 2554

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในอัตรา 500 บาทต่อเดือนไปจนกว่างบประมาณปี 2555 จะมีผลบังคับใช้ จากนั้นถึงจะเริ่มเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดให้กับผู้สูงอายุได้ เพราะสำนักงบประมาณถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งอยู่นอกกรอบวงเงินงบประมาณปี 2554 แต่ทั้งนี้ หากงบประมาณปี 2555 มีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ ก็จะให้มีบังคับผลย้อนหลังไปจนถึงเดือนตุลาคมปี 2554 ด้วย

ที่มา : สำนักข่าวไทยพับลิก้ารวบรวม

ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่มีอายุ 60-69 ปี เดิมได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 500 บาท หากงบฯปี 2555 มีผลบังคับใช้เดือนมกราคมปีหน้า ก็จะเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือเดือนละ 600 บาท ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป และจะจ่ายเงินย้อนหลังเพิ่มเติมให้อีกเดือนละ 100 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 จนถึงเดือนมกราคม 2555 รวมแล้วเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2555 ผู้ที่มีอายุ 60-69 ปี ก็จะได้รับเงินตกเบิกโอนเข้าบัญชีโดยตรง หรือมารับเองคนละ 1,000 บาท จากนั้นในเดือนถัดไป ก็จะได้รับเงินเดือนละ 600 บาทตามปกติ

ส่วนผู้ที่มีอายุ 70-79 ปี ได้รับเงินค่าเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท และได้รับเงินช่วยเหลือย้อนหลัง 4 เดือนอีก 200 บาทต่อเดือน,ผู้ที่มีอายุ 80-89 ปี ได้รับเงินเดือนละ 800 บาท และได้รับเงินตกเบิกย้อนหลัง 4 เดือนอีก 300 บาทต่อเดือน รวมทั้งผู้ที่มีอายุเกิน 90 ปี ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนละ 1,000 บาท และได้รับเงินตกเบิกย้อนหลัง 4 เดือนอีก 500 บาทต่อเดือน (ดูรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติ
)

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายขวัญชัย ต่อกรณีคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายขวัญชัย ตอบว่า “เรื่องการโยกย้ายข้าราชการเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตราชการ นั่งอยู่ตรงไหน ก็สามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ทั้งนั้น ซึ่งก็ยังดีกว่าตกงาน ไม่มีอะไรทำ”

 • Yuth1234

  บอกว่าวันจันทร์ที่ 21 พย 54 ตอนนี้วันที่ 28 พย 54 แล้วเขตบางเขนยังไม่ได้เลยนานมากกกกกกกกก

  ดีแต่นโยบายอันโน้นอันนี้แต่ปฎิบัติล่าช้าเหมือนน้ำท่วม ไม่รู้จะมีไว้ทำแตd อะไร ไอ้ฟาย!

 • แล้วเมื่อไหร่จะได้ครับช่วยแจ้งให้ทราบด้วยครับเงินคนชราเงินคนพิการยังไม่ได้เลย ตำบลบางรักน้อย จังหวัดนนทบุรี 64 ม.3 ต.บางรักน้อย จ.นนทบุรี 11000

  • ตรวจสอบ

   ช่วยลงพื้นที่ตรวจสอบในการจ่ายเงินผู้สูงอายุ หมู่บ้าน..บ้านร้อง,บ้านโฮ่ง ที่แม่ขะจาน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ด้วยค่ะเนื่องจากไม่ได้รับเงินส่วนนี้หลายเดือน จนท.เค้าบอกว่านำเงินไปช่วยเหลือน้ำท่วม ทำไมนำงบประมาณไปใช้ช่วยตรวจสอบด่วน

 • Mickey_son

  ไปรับของเดือน ก.พ. 55 มาเมื่อกี้ ยังได้แค่ 500 เหมือนเดิม เทศบาลตำบลท่าม่วง จ. กาญจนบุรี

 • First_club_za

  อยากทราบว่าผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านจากอ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรีไปตั้งเดือนพ.ยช่วงที่เขาให้ลงทะเบียนของผู้สูงอายุไปอยู่จ.สุโขทัยอ.สวรรคโลกจะได้เงินย้อนหลังหรือเปล่าช่วงต.ค-ธค 2554แล้วถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าป้าจะต้องไปได้เงินเดือนต.ค 2555เพราะอะไร

 • Ploy2plaw

  เขตบางนา กทม.ยังไม่จ่ายงินเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เลย ตั้งแต่เดือน ตค.54 ก็ได้เดือนละ 500 บาท
  ถามไปก็บอกว่ายังไม่ได้งบ

 • Khawsuk-jung

  เห็นพ่อบอกว่า ต.สามัคคี อ.ร่องคำ กาฬสินธุ์ ค้างเป็น 2-3 เดือน บางครั้งก็ได้ไม่เต็มแค่ 300 มันยังไงกัน บางครั้งเงิน 500มันก็มีความหมายมากกับบางคน

 • Spcsakol

  เมื่อไรจะได้ เกิด 2492 เมื่อไหรจะได้

  • ธนสกุญซ์ ศักดิรามินทร์

   เมื่อไรจะได้ เกิด 2492 เมื่อไหรจะได้

 • nut

  แล้วของเดือนธันวาคม 2555 ก็ออกช้าตามเคย หรือเปลี่ยนนโยบายใหม่เป็นจ่ายทุกๆๆๆๆ 2 เดือนครับ

 • คนที ทำมาหากินเลี้ยง พ่อ แม่

  ช่วยตรวจ ข้อมูลให้ด้วยค่ะ พ่อพิการ ไม่ได้เงินผู้พิการมาเกือบ 1ปีแล้วค่ะ แม่ก็แก่ มีเงินคนแก่อายุ64แล้วแต่ก็ยังไม่ได้เงินคนแก่เลยเดือนแรกๆก็ได้แต่ตอน นี้ไม่ได้มา เกือบ 3ปีแล้วค่ะ สอบถาม อบต.ไปก็ได้คำตอบว่าเงิน ยังไม่มา น่าแปลกใจ ว่าทำไม่ถึงช้านัก ช่วยเห็นใจ คนแก่ และคนพิการด้วยค่ะ สิทธิ์ของเค้าหายไปไหน อยากได้ข้อมูลเพิ่ม ติดต่อเบอร์0904481311

 • คนที ทำมาหากินเลี้ยง พ่อ แม่

  พ่อพิการ แม่แก่ชรา แต่ยังไม่เห็นเงิน เลี้ยงชีพเลย
  ชวยตรวจสอบให้ด้วย 0904481311